^Terug omhoog

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Iis Nocht

ijsbaan Beetsterzwaag

>

De Algemene Leden Vergadering zal op woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur 
in Restaurant "‘t SnackBearske" te Beetsterzwaag plaatsvinden. 
De agenda is:

 1. OPENING
 2. VASTSTELLING AGENDA
 3. NOTULEN EN JAARVERSLAG
 4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDELINGEN
 5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTERS
 6. VERSLAG KASCOMMISSIE
 7. BENOEMING KASCOMMISSIE
 8. BESTUURSVERKIEZING
  Aftredend de heer T. van Dijk, voorzitter (herkiesbaar)
  en de heer A. Kuperus, bestuurslid (herkiesbaar)
 9. VASTSTELLING CONTRIBUTIE
 10. RONDVRAAG EN SLUITING
  11. Terug in de tijd met oude filmfragmenten van Jan van der Werff
Copyright © 2022 Iisnocht Rights Reserved.